موقعیت : مطالب و مقالات واژه نامه جی پی اس

فروشگاه اینترنتی پارس

سبد خرید شما

(خالی)

واژه نامه جی پی اس

نامه الکترونیک چاپ PDF

اصطلاحات متداول دستگاه های جی پی اس

دقت: پارامتری است که به عوامل گوناگون بستگي دارد، از جمله: تعداد ماهواره های قابل رويت، کيفيت سيگنال، تداخل سيگنال ها، انعکاس سيگنال ها، سرعت حرکت ناوبر و ....
دقيق ترين مقدار زماني به دست می آيد که سيگنال ها از بيش از 4 ماهواره که بصورت يکسان در آسمان قرار گرفته اند، دريافت شود و ناوبر بدون حرکت باشد. دقت مورد استفاده در محاسبه مختصات فعلی روی صفحه نمايش داده مي شود.

قسمت فعال مسير: قسمتی از مسير است که در حال حاضر در آن قرار داريد. همچنين، اين قسمت فاصله بين دو نقطه مسير کاربر در مسير اصلی است.

موقعيت کلي ماهواره: اطلاعاتی در مورد پارامترهای مداری کليه ماهواره ها است. هر کدام از ماهواره ها اين اطلاعات را برای ساير ماهواره ها ارسال می کنند. برخلاف اطلاعات موقعيت دقيق ماهواره، اين اطلاعات تصوير کلی موقعيت ماهواره ها را نشان می دهند و برای چند ماه معتبر هستند. موقعيت کلی ماهواره، به گيرنده GPS امکان پيدا کردن سريع و دريافت سيگنال از ماهواره ها را می دهد.

مسيريابي خودکار (ناوبري خودکار مسير): ويژگی مهمی از نرم افزار است که در حالت خودکار امکان ايجاد مسير برای نقطه مقصد را فراهم می کند. به اين معنی که فقط کافی است کاربر نقطه مقصد را مشخص کند تا نرم افزار کوتاه ترين و راحت ترين مسير را برای آن ايجاد کند. براي استفاده از ويژگی مسيريابی خودکار لازم است نقشه قابليت مسيريابی داشته باشد.

آزيموت: رفتن به سمت نقطه مقصد از موقعيت فعلی است و مقدار آن برحسب درجه محاسبه می شود که از شمال شروع شده و حرکت  آن در جهت حرکت عقربه های ساعت است. آزيموت بصورت نمودار گرافيکی روی صفحه نمايش داده می شود.

GPS


شروع سرد: اگر گيرنده GPS برای اولين بار يا بعد از دور شدن زياد از موقعيت قبلی روشن شود. در اين حالت گيرنده، اطلاعات موقعيت کلی ماهواره و موقعيت دقيق ماهواره را ندارد يا اين اطلاعات بايد به روز شود. از اين رو گيرنده GPS ابتدا موقعيت کلی ماهواره و سپس موقعيت دقيق ماهواره را بارگذاری می کند. اين مراحل چند دقيقه طول مي کشد.

مبنا: سيستم مختصات بيضی شکل است. در اين سيستم مختصات، اگر طول و عرض جغرافيايی يک نقطه را در يک منطقه مشخص کنيم، مختصات اين نقطه در بيضی به دست مي آيد. بيضی هايی که در کشورهای مختلف استفاده می شوند کمی با یکدیگر فرق دارند. به همين دليل مختصات يک نقطه برای تعيين محل دقيق آن کافی نيست. همچنين بايد مبنای مختصات نيز مشخص شود. اگر مبنای در نظر گرفته شده اشتباه باشد، ممکن است خطايی از ده ها متر تا يک کيلومتر بوجود آيد. نقشه هايی که در کشور روسيه بيشتر مورد استفاده قرار می گيرند، داراي سيستم مختصات "Pulkovo-1942" هستند در حالی که در GPS از مبنای WGS84 استفاده می شود.

مسافت: مسافت (برحسب مايل، متر، فوت و ...) بين 2 نقطه مسير کاربر يا از موقعيت فعلی تا يک نقطه مسير کاربر.

موقعيت دقيق ماهواره: اطلاعاتی است که برای تصحيح دقيق پارامترهای مدار و زمان هر کدام از ماهواره ها مورد استفاده قرار می گيرد. هر ماهواره فقط اطلاعات مربوط به خود را ارسال می کند. مدت اعتبار اين اطلاعات خيلی کوتاه است و از اين رو، موقعيت کلی ماهواره، اطلاعات کلی درباره موقعيت ماهواره می دهد در حالی که موقعيت دقيق ماهواره، اطلاعات بسيار دقيق را به ناوبر می دهد.

زمان تقريبي رسيدن: يک زمان تقريبی از روز يا شب برای رسيدن به نقطه مسير کاربر بعدی يا به مقصد بعدی است. هنگام حرکت امکان مشاهده اين زمان روی صفحه GPS وجود دارد.

زمان تقريبي سفر: زمان تقريبی مورد نياز برای رسيدن به يک نقطه مسير کاربر يا نقطه بعدی مسير است. هنگام حرکت امکان مشاهده اين زمان روی صفحه GPS وجود دارد. اين زمان براساس سرعت و جهت فعلی محاسبه می شود.

برو به: نرم افزار با استفاده از اين ويژگی می تواند شما را تا نقطه تنظيم شده راهنمايی کند. هنگام حرکت، مسافت باقيمانده تا نقطه مسير کاربر، روی صفحه نمايش داده می شود.

حرکت در جهت قطب شمال مغناطيسی: جهتی است که توسط قطب نمای مغناطيسی معمولی نمايش داده می شود.

شروع داغ: اگر گيرنده GPS کمتر از 30 دقيقه خاموش باشد و آن را مجددا روشن کنيم. هنگام روشن شدن، مقدار دهی اوليه ناوبر سريع انجام می شود، چون گيرنده فورا جستجو برای ماهواره ها را با استفاده از موقعيت کلی ماهواره شروع می کند و به جمع آوری اطلاعات موقعيت دقيق ماهواره نياز ندارد.

مسير: يک خط منقطع است که نقاط ابتدايی و انتهايی را به هم وصل می کند و از تعدادی نقاط ميانی که جهت آنها تغيير می کند، می گذرد. می توانيد نقاط مسير کاربر موجود را در يک مسير قرار دهيد يا آنها را مستقيما از نقشه ای که روی صفحه نمايش داده می شود، وارد کنيد. هنگام محاسبه مسير، نرم افزار بطور خودکار نقطه مقصد فعلی را، پس از رسيدن به آن، با نقطه مسير کاربر بعدی جايگزين می کند.

قلم ديجيتالی: ابزاری شبيه مداد است که براي کار کردن با صفحه نمايش دستگاه مورد استفاده قرار می گيرد.

مسير طی شده: مسير طی شده واقعی، يک مسير يا يک فايل گزارش است که در صورت فعال بودن گيرنده GPS ضبط می شود. مسير طی شده شامل نقاط زيادی است (تعداد اين نقاط، تعداد دفعاتی را نشان می دهد که گيرنده GPS اطلاعات موقعيت فعلی را ثبت می کند، معمولا اين کار در هر ثانيه يک بار انجام می شود، اما ممکن است مدل های جديد دقيق تر باشند). تعداد نقاط موجود در يک مسير طی شده (حجم گزارش مسير طی شده) حداکثر تعداد نقاطی را که يک مسير طی شده می تواند داشته باشد، مشخص می کند. هر نقطه از مسير طی شده دارای اطلاعاتی درباره مختصات، ارتفاع از سطح دريا، زمان و سرعت حرکت گيرنده GPS است.

جهت شمال واقعي: خطی که هر نقطه از زمين را به قطب شمال جغرافيايی وصل مي کند.

شروع گرم: اگر گيرنده GPS مدتی بيشتر از 30 دقيقه قطع باشد و مجددا روشن شود. در اين حالت مدت لازم برای مقدار دهی اوليه، طولانی تر از شروع داغ است، چون اعتبار اطلاعات موقعيت دقيق ماهواره به پايان رسيده است و بايد گيرنده GPS اطلاعات موقعيت دقيق ماهواره را از هر کدام از ماهواره ها جمع آوری کند.

نقطه مسير کاربر: يک نقطه روی زمين است که مختصات آن در حافظه دستگاه ضبط شده است. می توانيد مختصات يک نقطه را از طريق کاليبره کردن نقشه به دست آوريد و يا مقادير آن را بصورت دستی، براي مثال از يک نقشه توپوگرافی وارد کنيد. می توانيد بطور پيش گزيده يک نام را برای نقطه مسير کاربر(براي مثال 001، 002 و يا نام هايی مشابه اين ها) انتخاب کنيد و يا يک نام ديگر (برای مثال "خانه"، "کار") و يک علامت را (از ليست ارائه شده) انتخاب کنيد. ناوبر می تواند در بين نقاط مسير کاربر جستجو کند (تا نزديکترين نقطه يا نقاط را براساس نام آنها پيدا کند). همچنين می تواند نقطه را روی صفحه نقشه ترسيم کند و يا مختصات آن را نمايش دهد.

برگرفته از: IranGPSmap.com